Kuluttaja (jäljempänä K) osti 25.2.2008 monitoimilasertulostimen 334 eurolla. Maahantuoja myönsi sille kahden vuoden takuun. Tulostin vioittui takuuaikana. Sen korjausta ei kuitenkaan hyväksytty takuun piiriin, koska K oli käyttänyt tulostimessaan tarvikevärejä. K:n mukaan tarvikevärikasetti ei ole voinut aiheuttaa tulostimen vioittumista.

Tulostin on ollut korjattavana maahantuojan valtuuttamassa takuuhuoltoliikkeessä 28.4.2010. Laskussa on seuraava merkintä: Laitteessa ei-alkuperäinen musta värikasetti, ei takuunalainen vika. Mustan värin kehitin ja paperitela uusittava, kustannusarvio n. 170 euroa (työn osuus 98 euroa). Kustannusarvio hyväksytty. Korjattu rumpuyksikkö, kunnostettu paperinsyöttö, puhdistettu ja testattu huollon mustalla. Lopuksi as. väri paikoilleen. Päivitetty. Laskuri:42371123. Suositellaan käytettäväksi maahantuojan alkuperäisiä värejä, koska takuu ei korvaa ns. tarvike- tai uudelleen täytetyistä väreistä/kaseteista aiheutunutta vikaa. K on maksanut laskun.

 

 

VAATIMUKSET

K vaatii, että myyjätaho hyväksyy tulostimen korjauksen takuutyöksi ja palauttaa korjausmaksun 170,37 euroa.

Tulostinta on käytetty hyvin vähän. K oli muistellut tulostimen takuuajaksi yhtä vuotta. Ottaessaan keväällä 2010 yhteyttä laitetukeen hän sai kuulla, että tulostimen takuuaika olikin kaksi vuotta. Ostokuitissa takuuaikaa ei mainita. Valmistajan mukaan mustaväriainekasetti riittää noin 2000 sivun tulostamiseen. Laitteella on nyt tulostettu 1 129 sivua, lähes sama määrä kuin vian ilmetessä. Vika alkoi ilmetä keväällä 2009 (siis K:n tuolloisen käsityksen mukaan takuuajan jälkeen) jo ennen kuin alkuperäinen mustekasetti piti vaihtaa ensimmäisen kerran. K osti ensin maahantuojan alkuperäisen värikasetin, mutta kasetin vaihto ei korjannut vikaa. K on myös puhdistanut laitteen käsikirjan ohjeiden mukaisesti, mutta tuloksetta.

K päätti hankkia vielä toisen mustekasetin ollakseen varma, ettei vian syy ollut kasetissa. Tällä kertaa hän osti sopivan Premium-laatuisen tarvikekasetin tulostinturvatakuulla. Lisäksi hän hankki uuden maahantuojan hukkaväriainesäilön. Tälläkään kerralla vika ei korjaantunut. Laitteessa oli siis tarvikekasetti sitä korjaukseen vietäessä.

K otti lopulta keväällä 2010 yhteyttä laitetukeen, minkä seurauksena ns. Smart Panel sekä ohjelmistopäivitykset tehtiin. Vika ei korjaantunut eikä mitään vikakoodia ilmennyt. Sen jälkeen laitetuki oli ehdottanut tulostimen viemistä takuukorjaajalle ja kehottanut K:a pyytämään takuukäytäntöä. Huoltoliike ilmoitti, ettei maahantuoja hyväksynyt takuukorjausta, koska oli käytetty tarvikevärikasettia.

K korjautti tulostimen omaan laskuunsa, koska hän tarvitsi sitä. Huoltoliikkeen mukaan vika oli mustan värin kehittimessä ja paperitelassa. Niistä ei puhuta mitään ohjekirjan tarvikelistassa.

Ottaen huomioon laitteen vähäinen käyttö, monipuoliset omatoimiset korjausyritykset annettujen ohjeiden mukaisesti, epäselvyys takuuajoista sekä vian laatu, K pitää itsestään selvänä, että vian korjaus kuuluu takuun piiriin.

VASTAUKSET

1) Myyjätaho ei katso olevansa asiassa vastuussa, koska K ei ole missään vaiheessa ottanut myyjäliikkeeseen yhteyttä. K:n selvityksen mukaan vika on ilmennyt tulostimessa keväällä 2009 ennen ensimmäistäkään värikasetin vaihtoa. K ei ole tuolloin ollut yhteydessä huoltoon, vaan on omatoimisesti olettanut vian korjaantuvan sillä, että hän ostaa uuden värikasetin tulostimeen. Mikäli K olisi heti ottanut yhteyttä myyjätahoon, vika olisi korjattu takuutyönä. K on yhteydenotossaan myyjätahoon viivytellyt yli vuoden siitä, kun hän oli havainnut vian.

Kun K vei tulostimen vihdoin huoltoon, sen virallinen vuoden pituinen takuu oli jo päättynyt. Vaikka maahantuoja olisi mahdollisesti voinut sisällyttää korjauksen takuun piiriin, huoltoliike on evännyt takuukorjauksen, koska tulostimessa ei ollut alkuperäistä värikasettia. Vaikka tässä tapauksessa vian aiheuttaja ei ollut värikasetti, niin tarvikevärin käyttö voi aiheuttaa ongelmia takuukorjauksen suhteen. Ongelman aiheuttaja tässä tapauksessa on ollut värin kehittimen ja paperitelan vika. Tulostimen paperitela on materiaalia, jonka kuluminen ei välttämättä johdu tulostimen käyttömäärästä, vaan on materiaalia, joka voi haurastua ajan mittaan samalla tavalla kuin esimerkiksi auton jakohihna. K:n väittämästä rakenneviasta ei tässä ole kysymys.

2) Maahantuoja ei ole antanut vastausta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Lain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Jos takuun on antanut joku muu kuin myyjä aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin.

Takuu ei rajoita tässä laissa säädettyä virhevastuuta.

Tulostimessa on maahantuojan valtuuttaman takuuhuoltoliike mukaan ollut vikaa mustan värin kehittimessä ja paperitelassa. Tulostinta ei ole korjattu takuukorjauksena. Huoltoliike on katsonut, että mainittu vika ei kuulu takuun piiriin, koska tulostimessa on käytetty takuuehtojen vastaisesti tarvikevärejä. Tulostimen korjauksesta on veloitettu K:lta 170,37 euroa. Myyjäliike on vastuulta välttyäkseen vedonnut siihen, että K ei ole ilmoittanut sille mitään tulostinongelmista. Tältä osin lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukainen virheilmoitus voidaan kuluttajansuojalain 5 luvun

31 §:n nojalla tehdä myös aikaisemmalle myyntiportaalle, kuten esimerkiksi maahantuojalle tai tämän valtuuttamalle takuuhuoltoliikkeelle. Koska K on reklamoinut tulostimen vioittumisesta maahantuojan valtuuttamalle huoltoliikkeelle,

K ei ole menettänyt oikeuttaa esittää vaatimuksia tavaran virheestä myös tulostimen myyjälle.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että näyttötaakka siitä, että vika on johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta, on takuuaikana takuunantajalla.

Vaikka kolmannen tahon antama takuu olisi rauennut, myyjällä on silti kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymästään tavarasta.

Tässä tapauksessa myyjätaho ei ole voinut osoittaa, että tulostimen toimintahäiriöt olisivat johtuneet tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Pelkkä väite tarvikevärien käyttämisestä syynä toimintahäiriöihin ei ole riittävä näyttö asiasta. Niiden käyttöä ei ole käyttöohjeissa myöskään rajoitettu. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että tavarassa on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, jonka oikaisemisesta myyjätaho on vastuussa K:lle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n nojalla K:lla on ollut oikeus vaatia, että myyjätaho kustannuksellaan korjaa tulostimessa olleen virheen. Sen vuoksi myyjätaho on velvollinen palauttamaan K:lle korjauksesta perityn maksun 170,37 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjätaho ja maahantuoja yhteisvastuullisesti suorittavat K:lle 170,37 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 

 
 
Julkaistu 21.12.2010